KONKURS FILMOWY

KONKURS FILMOWY

REGULAMIN

XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MAŁYCH FORM DOKUMENTALNYCH 
ŚWIAT WOKÓŁ MNIE” 
pod patronatem PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

 PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 31 MAJA 2022

Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku 
Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZS nr 3 

Cele konkursu 

 1. Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności i zespołowej pracy.
 2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom, pandemii: poczuciu osamotnienia, depresji, osłabieniu relacji koleżeńskich itp.
 3. Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową i środkami wyrazu języka filmu.
 4. Budzenie wrażliwości na otaczający świat i umożliwienie wypowiedzi ucznia
  na sytuację młodego człowieka w trudnym okresie pandemii.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych (I grupa) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (II grupa).
 2. Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane
  w konwencji dokumentalnej lub inscenizowanego dokumentu, w których autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom i obserwacjom: rzeczywistość szkoły, rodziny, grupy koleżeńskie lub odniosą się do ważnego problemu społecznego.
 3. Za film dokumentalny uważa się film, który przedstawia fragment rzeczywistego świata, opisuje zaistniałe w nim rzeczywiste zdarzenia, prezentuje autentycznego bohatera wypowiadającego się we własnym imieniu.
 4. Za inscenizowany dokument uważa się film, który przedstawia autentyczne problemy, zdarzenia i sytuacje zainscenizowane przez autora w celu zobrazowania głównego problemu/ tematu.
 5. Dopuszcza się tworzenie krótkich (do 1 minuty) wideoklipów lub spotów obrazujących punkt widzenia autora na bliskie mu tematy współczesnego życia np. bezpieczeństwa w sieci, nałogów, zdrowego żywienia itp.
 6. Treść filmu nie może zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiej pracy).
 7. Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym/ kilkuosobowym, do konkursu autor może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

 1. Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon komórkowy w formacie mp4, mkv lub mov) i udostępniony szyfrowanym linkiem organizatorowi konkursu na adres mdkwr@poczta.onet.pl

Zgłoszony film powinien być pracą własną, co autor poświadcza w karcie zgłoszenia.

 1. Skan lub zdjęcie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, telefon autora, dane kontaktowe opiekuna, nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z pieczątką placówki) należy przesłać mailowo wraz filmem na w/w adres.
 2. Autor filmu musi posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku bohaterów filmu, zobowiązany jest do ich przedstawienia organizatorom konkursu.
 3. Jeżeli w filmach przysłanych na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty utworów chronionych prawem autorskim, to uczestnik konkursu musi zdobyć zgodę na ich wykorzystanie od właściciela Zaleca się uczestnikom wykorzystywanie utworów udostępnionych na otwartych licencjach.
 4. Przysłanie filmu na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jego projekcję w finale
  i zamieszczeniem na stronie internetowej organizatora.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Prace konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatora profesjonalne jury w dwóch grupach wiekowych: filmy uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej (I grupa) i filmy uczniów szkół ponadpodstawowych (II grupa).
 2. Ocenie podlegać będzie zgodność z konwencją dokumentalną, ciekawe ujęcie tematu konkursu oraz walory estetyczne i warsztatowe filmów.
 3. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
 4. Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy autorzy nadesłanych filmów dyplomy za udział w konkursie.
 5. Organizatorzy mają prawo do publicznego prezentowania nagrodzonych prac.

Terminarz konkursu

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 kwietnia 2022 roku.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju 2022 roku a laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał mailowo lub telefonicznie.
 3. O wynikach konkursu i rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem.
 4. Finał konkursu odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku, połączony zostanie z prezentacją nagrodzonych prac.
 5. Protokół posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej MDK mdk.rybnik.pl
 6. W przypadku otrzymania niewystarczającej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału konkursu na późniejszy termin.

Kontakt z organizatorem

Ewa Klonowska e-mail: ewaolga1@wp.pl

lub Młodzieżowy Dom Kultury e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl tel. 32 42 240 88