DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk.rybnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.11.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020. Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa MDK w Rybniku spełnia wymagania w 96.14%. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Wuwer ,adres poczty elektronicznej mdkwr@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4215155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury ul. ks. Henryka Jośki 41

Budynek posiada windę, toalety i podjazd dostosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach i jedno wyjście ewakuacyjne z tyłu budynku. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt: email – mdkwr@poczta.onet.pl – (32) 4215155.

Młodzieżowy Dom Kultury (filia) ul. Chabrowa 7

Do budynku prowadzi jedno wejście z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do budynku prowadzi wejście z poziomu gruntu.

Budynek nie posiada toalet ani podjazdu dostosowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt: email – mdkwr@poczta.onet.pl – (32) 4215155.