O NAS

Młodzieżowy Dom Kultury powstał w 1985 roku. Pierwszą jego siedzibą był budynek przy ul. Chrobrego 27 w Rybniku, a stanowisko dyrektora objął pan Jerzy Michalski. Pod jego opieką placówka funkcjonowała do 1990 roku, kiedy to odszedł na emeryturę, przekazując swoje obowiązki panu Grzegorzowi Szymikowi, który był dyrektorem do 1993 roku. Następne dwa lata placówką zarządzała pani Anna Skomorowska. W 1995 roku Młodzieżowy Dom Kultury zmienił swoją siedzibę przenosząc się na osiedle Nowiny do budynku przy ul. Władysława Broniewskiego 23 oraz dwóch budynków przy ul. Chabrowej 7 i 9. Wtedy to nowym dyrektorem został pan Adam Więckowski zarządzając placówką do 1997 roku. Kolejnym dyrektorem została pani Honorata Pysz. W 1998 roku stanowisko to powierzono pani Barbarze Zielińskiej. W maju 2023 roku Młodzieżowy Dom Kultury zmienił siedzibę przenosząc się do nowego budynku przy ulicy ks. Henryka Jośki 41, a stanowisko dyrektora objęła pani Danuta Sarna.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku jest placówką wychowania pozaszkolnego, która zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność artystyczną, sportowo-rekreacyjną i hobbystyczną. Pełni ona także funkcję organizatora i koordynatora imprez, inspiruje i ożywia życie kulturalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym. Placówka kieruje do dzieci i młodzieży bogatą ofertę bezpłatnych zajęć w zakresie muzyki, plastyki, tańca, modelarstwa, rękodzieła, fotografii artystycznej, teatru i kabaretu, filmu oraz integracji europejskiej. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności oraz kształtują swoją osobowość poprzez różnorakie działania na terenie placówki. Swoje umiejętności i talenty prezentują w różnych międzynarodowych, ogólnopolskich i rejonowych festiwalach, konkursach, przeglądach czy zawodach, gdzie osiągają znaczące sukcesy. Miarą tych sukcesów są różne prestiżowe nagrody przyznawane nauczycielom oraz wychowankom. I tak Nagrodę Ministra Edukacji i Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymało 9 nauczycieli, a Nagrodę Prezydenta Miasta Rybnika aż 21 nauczycieli. Natomiast Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano 4 nauczycielom oraz 2 nauczycielom Złote Medale za Długoletnią Służbę i 1 Srebrny. Ponadto najzdolniejsi wychowankowie otrzymują co roku Nagrodę Dyrektora MDK, a najwybitniejsi z nich zostają wyróżnieni przez Prezydenta Miasta tytułem Rybnickiego Prymusa.

Obecnie w Młodzieżowym Domu Kultury działa 76 kół zainteresowań, które są prowadzone przez 21 nauczycieli. Nauczyciele – instruktorzy prowadzą zajęcia z tysiącem wychowanków w różnorodnych kołach zainteresowań.

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży są prowadzone przez 5 nauczycieli. Grupy plastyczne różnią się nie tylko ze względu na wiek uczestników, ale również z powodu stosowanych technik malarskich, rzeźbiarskich, graficznych i rysunkowych. W związku z tym każda pracownia przybrała swoją nazwę, m. in.: KAMELEON, CREATIO, KONTRASTY, WALOR i GiR-a. Podczas zajęć wychowankowie zapoznają się z różnorodnymi technikami plastycznymi, zdobywają wiedzę na temat historii sztuki, a przede wszystkim rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, fantazję, talent, wyobraźnię i ekspresję twórczą. Wykonane prace wychowankowie prezentują w licznych konkursach o randze międzynarodowej i krajowej, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia artystyczne. Równocześnie dzieła wychowanków prezentowane są na Międzynarodowej Stronie Internetowej „Artsonia Art Museum” oraz na licznych wystawach zbiorowych, autorskich i pokonkursowych.

Zajęcia muzyczne to przede wszystkim działalność chórów i zespołów wokalno – instrumentalnych, w ramach których młodzież poznaje podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki, różne typy piosenek i pieśni, zapoznaje się z różnymi gatunkami muzyki i sylwetkami kompozytorów. W MDK działają chóry: BELL CANTO przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Międzyszkolny Chór ANDANTE. Ponadto istnieje wiele zespołów m. in. TONIKA, ROZŚPIEWANE KARMELKI, ÓSEMECZKI, DWA SŁOWA, PRZYJACIELE, MŁODE TRIO, AKORD, WIOLINKI, TIME, ÓSEMECZKI, KOPERNIKUSY, CORDA, MAŁE WIOLINKI. Wychowankowie chórów i kół muzycznych oprócz udziału w festiwalach i konkursach swoim repertuarem uświetniają rożnego rodzaju imprezy miejskie i międzynarodowe.

Zajęcia taneczne prowadzą 3 instruktorki tworząc grupy taneczne od przedszkolaków po młodzież już studiującą. Programy artystyczne tych zespołów to profesjonalnie przygotowane przedstawienia taneczne ze specjalnie dobraną muzyką, choreografią i scenografią. Układy taneczne prowadzone są w technikach tańca: jazzowego, współczesnego, disco dance oraz hip hopu. Zespoły: DOMINO, EFEKT, INSPIRACJA, FIGIEL, MINI FIGIEL, FORMAT, REFLEX, FLEX, MINI FLEX, MAŁY FLEX,  prezentują się nie tylko na festiwalach i konkursach tanecznych, odnosząc liczne sukcesy, ale uświetniają swoimi występami wiele imprez miejskich i międzynarodowych.

Zajęcia teatralne i kabaretowe dla dzieci i młodzieży w MDK prowadzone są przez reżyserkę teatralną w kilku zespołach: DRATEWKA, CICHO-SZA, PACYNKI, PĘTELKA, COŚ WIĘCEJ. Instruktorka wykorzystuje w pracy z dziećmi naturalną skłonność wychowanków do wcielania się w różne role, dzięki czemu dzieci bawiąc się poznają techniki gry aktorskiej. To jest zabawa w teatr. Dzieci w trakcie prób teatralnych oswajają się z przestrzenią sceniczną, grają z rekwizytem na scenie, wyrażają emocje odgrywając różne role i uczą się poprawnej wymowy poprzez ćwiczenie dykcji i emisji głosu. Mają kontakt nie tylko z żywym słowem, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem. Teatr uczy współdziałania, współtworzenia i odpowiedzialności za grupę. Do tej pory grupy teatralne przygotowały już 6 premier różnych bajek.

Zajęcia filmowe skierowane są do starszej młodzieży. Na zajęciach zdobywa ona wiedzę teoretyczną, wspólnie ogląda różnorodne gatunkowo i stylistycznie filmy, na temat których później gorąco dyskutuje. Rozmowy dotyczą zarówno teorii filmu, formy dzieła jak i poruszanych problemów. Młodzież ogląda filmy gatunkowe i autorskie, fabuły, dokumenty i animacje – nic, co ciekawe w kinie nie może ujść jej uwagi.

Zajęcia modelarskie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanego instruktora modelarstwa lotniczego. Jego wychowankowie są członkami kadry narodowej w klasie modeli szybowców zdalnie sterowanych. Często uzyskują oni tytuł Mistrza lub Wicemistrza Polski w swoich kategoriach.

Młodzieżowy Dom Kultury jest również organizatorem wielu konkursów i festiwali, które weszły na stałe do kalendarza imprez placówki:

• Festiwal Piosenki Turystycznej,

• Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych,

• Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży z cyklu “Wielcy znani i nieznani”,

• Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych “Świat wokół mnie”,

• Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną “Między czernią a bielą” ,

• Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tenecznych “Magia Tańca”.

 

Na koniec roku szkolnego przygotowywany jest przez muzyków koncert pt. “Nasza muzyczna podróż”, a także przez panie choreograf koncert taneczny pt. “Dzieci Rodzicom”. Wszyscy plastycy MDK organizują wystawy prac plastycznych swoich wychowanków, natomiast  każda grupa teatralna wraz z panią choreograf przygotowuje premierę teatralną. Koncert te, wystawy czy premiery są  podsumowaniem całorocznej działalność placówki, na których wychowankowie mają okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny.

Od wielu lat nauczyciele naszej placówki pozyskują środki zewnętrzne na realizację różnych edukacyjnych projektów unijnych i rządowych, w których aktywnie uczestniczą nasi wychowankowie. Do tej pory dzieci i młodzież brała udział w 23 wymianach międzynarodowych w ramach unijnego programu “Młodzież” i “Młodzież w działaniu”, Erasmus+ oraz w 8 projektach edukacyjno-artystycznych w ramach programów rządowych. Ponadto wszyscy chętni wychowankowie mogą uczestniczyć w Interdyscyplinarnych Plenerach Artystycznych, na których zwiedzają interesujące miejsca, biorą udział w różnych warsztatach artystycznych i aktywnie wypoczywają.

Młodzieżowy Dom Kultury przez cały czas działa na rzecz środowiska lokalnego współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, szkołami, placówkami kulturalno-oświatowymi, rodzicami oraz mediami. W ramach tej współpracy placówka bierze udział w Dniach Rybnika, różnorodnych imprezach środowiskowych, a także organizuje koncerty, otwarte warsztaty artystyczne, wystawy prac plastycznych itp. W ramach zaplanowanych działań na rzecz zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży placówka organizuje dwutygodniowe zajęcia dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Są to warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, wokalne, taneczne oraz gry i zabawy sportowe. Ponadto co roku kilka grup młodzieży wyjeżdża na letnie plenery artystyczne w kraju i zagranicą. Relacje z ważniejszych wydarzeń z życia placówki zawsze są prezentowane w lokalnych mediach, na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz portalach społecznościowych.

Danuta Sarna – dyrektor

Katarzyna Jakubowska – wicedyrektor, logopeda

Lidia Blazel-Marszolik – chór

Marzena Butyłkin – taniec

Martyna Jarosz – taniec

Karolina Hanik – muzyka

Monika Floryszak – taniec

Aldona Kaczmarczyk-Kołucka – plastyka

Ewa Klonowska – film

Tadeusz Kolorz – kabaret

Mariusz Miszkurka – muzyka

Jarosław Lasota – fotografia

Zofia Paszenda – teatr

Mirosława Piernikarska – muzyka

Iwona Remiorz – chór

Maciej Skowroński – muzyka

Jacek Siwica – modelarstwo lotnicze

Zuzanna Śmieja – plastyka

Małgorzata Kubala-Dorczak – muzyka

Wojciech Świerczyna – muzyka

Ewa Tomas-Modlich – plastyka

Milada  Więckowska – plastyka

 

Magdalena Nabagło – sekretarz administracyjny

Izabela Muras – referent

Anna Imiołek – specjalista d/s artystycznych

Sabina Zielińska – specjalista d/s artystycznych

Leszek Wuwer – informatyk

Agata Pyrtek – obsługa

Żaneta Dobosz – obsługa

Patrycja Kuryło – obsługa

Krystyna Zimny – obsługa

Mirosław Skowronek – konserwator

Maciej Skowroński – operator sprzętu audiowizualnego