MAGIA TAŃCA 2023 <br> JUŻ NIEDŁUGO

MAGIA TAŃCA 2023
JUŻ NIEDŁUGO

 • Post author:
 • Post category:Aktualności

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOÓW TANECZNYCH
M A G I A   T A Ń C A 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

R E G U L A M I N

Organizatorzy festiwalu

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, 
Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach

Termin i miejsce festiwalu:   

4 listopada 2023 r. o 9.00
Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, ul. Barbary 23

Cel imprezy

 • Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń.
 • Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych  i wychowawczych.
 • Integracja środowiska tanecznego.
 • Propagowanie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczestnicy

Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych z całego kraju.

Kategorie wiekowe

 • zespoły 6 – 9 lat,
 • zespoły 10 – 12  lat,
 • zespoły 13 – 15 lat,
 • Zespoły 15 – 26 lat.

 Kategoria taneczna

 • Art dance (modern, contemporary, jazz). Formacja (8-24 osób)
 • Show dance (choreografie wykorzystujące scenografię oraz rekwizyty,
  miniatura taneczna, widowisko taneczne). Formacja (8-24 osób)
 • NOWOŚĆ MINI FORMACJA (3-7 osób)
  Art dance i show dance – kategoria taneczna łączona

Czas trwania choreografii: formacja do 5 min. mini formacja do 3 min.  

Każdy zespół może zaprezentować się w jednej kategorii tanecznej
(jeden układ w formacji i jeden układ w mini formacji).
W każdej kategorii wiekowej może zaprezentować się maksymalnie 10 zespołów.

O udziale w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zostaje zamknięta po otrzymaniu 10 zgłoszeń w danej kategorii wiekowej.
Jeżeli w danej kategorii tanecznej nie zgłoszą się minimum 3 zespoły to organizator może zadecydować o połączeniu dwóch kategorii tanecznych.   

Warunki uczestnictwa

 • zgłoszenie uczestników w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć i transmisji festiwalu online na kanale YouTube,
 • festiwal odbędzie się bez udziału publiczności,
 • uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny,
 • nagrania muzyczne w formacie wav, mp3 należy przesłać na adres tanca.rybnik@op.pl, za nagranie utworu i jego jakość odpowiada wyłącznie instruktor zespołu,
 • uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu,
 • o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 członków danej grupy, najstarsi tancerze w grupie mogą być starsi tylko o 1 rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej,
 • uczestnik konkursu może być członkiem tylko jednego zespołu za wyjątkiem mini formacji,
 • instruktor nie może być tancerzem żadnego zespołu biorącego udział w konkursie,
 • zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów,
 • ze względu na ograniczone miejsce za kulisami organizator może nie zezwolić/nie zezwala na montaż dużych rekwizytów za kulisami
 • do festiwalu nie dopuszcza się prezentacji wykorzystywanych w poprzednich edycjach,
 • wymiary sceny 10 x 11 m,
 • w przypadku niewłaściwego doboru kategorii jury zastrzega sobie prawo do jej zmiany,
 • sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator,
 • zakaz używania utworów muzycznych zawierających wulgaryzmy,
 • instruktor zobowiązany jest do posiadania list z datami urodzenia tancerzy,
 • tancerze zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
 • wejście do szatni możliwe jest 30 min przed występem,
 • zabrania się wnoszenia na salę widowiskową jedzenia i picia.

Uwagi

 • zespoły posiadające scenografię lub rekwizyty zgłaszają się do organizatora 15 min przed planowany występem,
 • harmonogram będzie dostępny na stronie MDK dwa tygodnie przed festiwalem.


Ocena

Po każdej prezentacji grupy wiekowej jurorzy będą udzielali wskazówek instruktorom do dalszej pracy.
Ocenie podlegają:

 1. dobór repertuaru i muzyki (dostosowane do grupy wiekowej zespołu tanecznego),
 2. technika wykonania,
 3. dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów,
 4. opracowanie choreograficzne (kompozycja, dramaturgia, oryginalność formy, utrzymanie się w charakterze kategorii),
 5. ogólny wyraz artystyczny.


Nagrody

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy i statuetki ufundowane przez organizatora. Autorką statuetek jest plastyk Ilona Myszka. Zespoły otrzymają odpowiednio wyróżnienia I, II i III stopnia oraz I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej i tanecznej. W każdej kategorii wiekowej jest przewidziana nagroda pieniężna – GRAND PRIX. Decyzję o przyznaniu tejże nagrody podejmuje jury konkursu.


Sprawy organizacyjne

Każdy zespół taneczny rejestruje się u organizatora co najmniej 30 min. przed planowanym występem. Po prezentacji zespołu na scenie grupa niezwłocznie zabiera swoje rzeczy z szatni i zajmuje miejsce na widowni. Uczestnicy muszą być zaopatrzeni we własny prowiant. Na miejscu będzie można skorzystać także z kawiarenki.

Przypominamy także o pozostawieniu za sobą porządku w szatniach i na korytarzach.
Zdobywcy Grand Prix nie mogą brać udziału w kolejnej edycji festiwalu (muszą zachować rok przerwy).

Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem muzycznym należy przesłać wyłącznie na adres mailowy organizatora magia.tanca.rybnik@op.pl  w nieprzekraczalnym terminie

do 13 października 2023 r. 

 Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zespołu na festiwal, należy niezwłocznie dokonać wpłaty na konto organizatora (prosimy nie wpłacać akredytacji bez potwierdzenia przyjęcia zespołu). 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
ul. Ks. Henryka Jośki 41
44-217 Rybnik

71 1020 2472 0000 6702 0499 0687

z dopiskiem    Festiwal „MAGIA TAŃCA 2023 i nazwa zespołu”

Opłata startowa:

150 zł mini formacja
250 zł za każdą formację  

  Rachunek będzie można odebrać w dniu festiwalu.

Zespół, który nie dokona wpłaty w terminie zostaje skreślony z listy uczestników.

W przypadku rezygnacji z konkursu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Zespoły zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
O godzinie prezentacji wszyscy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu festiwalu będą zamieszczane  na naszej stronie internetowej. 

REGULAMIN                               KARTA ZGŁOSZENIA