MAGIA TAŃCA 2021

MAGIA TAŃCA 2021

 • Post author:
 • Post category:Aktualności

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW TANECZNYCH 
MAGIA TAŃCA 2021

 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

TRANSMISJA ONLINE – 06.11.2021 9:00

HARMONOGRAM

 

Organizatorzy festiwalu
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku,  Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach

Termin i miejsce festiwalu:
6 listopada 2021 r. o 9.00
Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, ul. Barbary 23

Cel imprezy

 • Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń.
 • Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych  i wychowawczych.
 • Integracja środowiska tanecznego.
 • Propagowanie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczestnicy
Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych z całego kraju.

Kategorie wiekowe

 • zespoły 6 – 9 lat,
 • zespoły 10 – 12  lat,
 • zespoły 13 – 15 lat,
 • zespoły powyżej 15 lat.

Kategoria taneczna

 • Art dance (modern, contemporary, jazz),
 • Show dance (choreografie wykorzystujące scenografię oraz rekwizyty, miniatura taneczna, widowisko taneczne).

Czas trwania choreografii do 4 min.

Każdy zespół może zaprezentować się w jednej kategorii tanecznej. W każdej kategorii wiekowej może zaprezentować się maksymalnie 10 zespołów. O udziale w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zostaje zamknięta po otrzymaniu 10 zgłoszeń w danej kategorii wiekowej. Jeżeli w danej kategorii tanecznej nie zgłoszą się minimum 3 zespoły to organizator może zadecydować o połączeniu dwóch kategorii tanecznych.   

Warunki uczestnictwa

 • zgłoszenie uczestników w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć i transmisji festiwalu online na kanale YouTube,
 • festiwal odbędzie się bez udziału publiczności,
 • uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny,
 • nagrania muzyczne w formacie wav, mp3 należy przesłać na adres magia.tanca.rybnik@op.pl, za nagranie utworu i jego jakość odpowiada wyłącznie instruktor zespołu,
 • uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu,
 • o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 członków danej grupy, najstarsi tancerze w grupie mogą być starsi tylko o 1 rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej,
 • zespół musi liczyć przynajmniej 8 osób,
 • uczestnik konkursu może być członkiem tylko jednego zespołu,
 • instruktor nie może być tancerzem zespołu,
 • zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów,
 • do festiwalu nie dopuszcza się prezentacji wykorzystywanych w poprzednich edycjach,
 • wymiary sceny 10 x 11 m,
 • w przypadku niewłaściwego doboru kategorii jury zastrzega sobie prawo do jej zmiany,
 • sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator,
 • zakaz używania utworów muzycznych zawierających wulgaryzmy,
 • instruktor zobowiązany jest do posiadania list z datami urodzenia tancerzy,
 • tancerze zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
 • do budynku wpuszczani będą tylko i wyłącznie tancerze wraz z instruktorami i opiekunami (1 opiekun na 10 tancerzy),
 • wejście do szatni możliwe jest 30 min przed występem,
 • zabrania się wnoszenia na salę widowiskową jedzenia i picia,
 • warunkiem uczestnictwa jest oddanie w rejestracji przez trenera
  (trener, tancerz, opiekun) w dniu festiwalu oświadczenia Covid

Uwagi

 • zespoły wchodzą na scenę z lewej strony widowni, a schodzą z prawej strony i udają się do garderoby,
 • zespoły posiadające scenografię lub rekwizyty zgłaszają się do organizatora 15 min przed planowany występem,
 • harmonogram będzie dostępny na stronie MDK dwa tygodnie przed festiwalem.

Ocena i nagrody

Po każdej prezentacji grupy wiekowej jurorzy będą udzielali wskazówek instruktorom  do dalszej pracy. 

Ocenie podlegają:

 1. dobór repertuaru i muzyki (dostosowane do grupy wiekowej zespołu tanecznego),
 2. technika wykonania,
 3. dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów,
 4. opracowanie choreograficzne (kompozycja, dramaturgia, oryginalność formy, utrzymanie się w charakterze kategorii),
 5. ogólny wyraz artystyczny.


Nagrody
– wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy i statuetki ufundowane przez organizatora. Autorką statuetek jest plastyk Ilona Myszka. Zespoły otrzymają odpowiednio wyróżnienia I, II i III stopnia oraz I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej i tanecznej. Najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają  nagrodę pieniężną – GRAND PRIX.

 
Sprawy organizacyjne

Każdy zespół taneczny rejestruje się u organizatora co najmniej 30 min. przed planowanym występem. Na terenie całego budynku obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Uczestnicy festiwalu zdejmują maseczki jedynie przed wejściem na scenę. 

Po prezentacji grupa niezwłocznie udaje się do  szatni i pozostaje tam do momentu zakończenia kategorii wiekowej. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią organizator nie zapewnia uczestnikom poczęstunku. Uczestnicy muszą być zaopatrzeni we własny prowiant.

Przypominamy także o pozostawieniu za sobą porządku w szatniach i na korytarzach. Zdobywcy Grand Prix nie mogą brać udziału w kolejnej edycji festiwalu (muszą zachować rok przerwy).


Kartę zgłoszenia
wraz z nagraniem muzycznym
należy przesłać wyłącznie na adres mailowy organizatora 
magia.tanca.rybnik@op.pl 
 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zespołu na festiwal, należy niezwłocznie dokonać wpłaty
na konto organizatora
(prosimy nie wpłacać akredytacji bez potwierdzenia przyjęcia zespołu).
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik

71 1020 2472 0000 6702 0499 0687

z dopiskiem:  Festiwal „MAGIA TAŃCA 2021 i nazwa zespołu”.

 Opłata startowa za każdy zespół, który weźmie udział w konkursie wynosi 200 zł
(rachunek będzie można odebrać w dniu festiwalu).


Zespół, który nie dokona wpłaty w terminie zostaje skreślony z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji z konkursu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zespoły zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. O godzinie prezentacji wszyscy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu festiwalu będą zamieszczane  na  stronie http://www.mdk.rybnik.pl

KARTA ZGŁOSZENIA